Kvalitetspolicy

För oss innebär kvalitet att vi utvecklar och levererar produkter som möter eller överträffar våra kunders förväntningar.

Vi ska ständigt förbättra våra processer för att öka kvalitén. För att uppnå detta mäter vi och sätter mål för våra processer samt utvecklar kompetensen hos vår personal.

Miljöpolicy

För oss innebär hållbar miljö att vi vid utveckling av produkter använder teknologier som minskar miljöpåverkan, levererar produkter som uppfyller de miljökrav som myndigheter och kunder ställer samt strävar mot att produkterna kan återvinnas och kasseras på ett så miljövänligt sätt som möjligt .

Vi ska minska föroreningar och koldioxidutsläpp i samband med transporter av gods och personalresor. Detta innebär att vi eftersträvar att välja transporter och resor med mindre miljöpåverkan samt väljer alternativ teknik för möten för att minska mängden resor.

Vi ska ständigt förbättra våra processer för att förebygga föroreningar.


Här kan du ladda ner vårt Certifikat.