Integritetspolicy

Inledning

Vi på Martinsson Elektronik är måna om att skydda din personliga integritet och behandlar all information och alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. I alla sammanhang när vi behandlar personuppgifter eller annan viktig information vidtas lämpliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, spridning, ändring eller förstörelse.

Syfte

Syftet med vår integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi redogör även för dina rättigheter och hur du ska gå till väga om du har synpunkter eller vill framföra ett klagomål till oss.

Mål

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet skyddas och respekteras samt att dina personuppgifter behandlas korrekt. Alla personuppgifter ska behandlas varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Övergripande riktlinjer

För att du bättre ska förstå hur vi behandlar uppgifter och information om dig redovisar vi nedan våra övergripande riktlinjer och grundläggande principer.

Vilken information behandlas?

Information som du ger oss

Du kan direkt eller indirekt behöva ge oss följande information:

 • Företags-, person- och kontaktinformation: Företagsnamn, adress, namn och befattning, leverans- och fakturaadress, e-postadress, telefonnummer etc.
 • Betalningsinformation: faktura- och bankinformation etc.

Information vi samlar in om dig

När du är i kontakt med oss kan vi samla in följande information:

 • Företags-, person- och kontaktinformation: Företagsnamn, adress, namn och befattning, leverans- och fakturaadress, e-postadress, telefonnummer etc.
 • Information om produkter och tjänster: Exempelvis detaljer angående de produkter och tjänster som visats intresse för.
 • Historisk information: Kommunikations-, köp- och faktureringshistorik.

Informationen du ger oss om behov/intresse om produkter och tjänsterna, är generellt sett nödvändig för att ingå en affärsrelation med oss. Övrig information är nödvändig för andra syften, läs mer nedan.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra produkter och tjänster för att kunna upprätthålla gällande avtal. Vi behandlar personuppgifter på följande lagliga grunder och för nedanstående syften:

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

(varför är behandlingen nödvändig)

Automatiserat beslutsfattande (Ja/Nej)

För att administrera kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Utföra åtaganden enligt vårt avtal med dig.

Ja

För kundanalys, administration av våra tjänster och för vår interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, och för statistiska ändamål.

Utföra åtaganden enligt vårt avtal med dig och andra berättigade intressen.

Ja

Kommunikation

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om de tjänster du använder hos oss samt information om liknande tjänster som kan vara av intresse. Vi kan även använda dina personuppgifter för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra produkter och tjänster t.ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation är du välkommen att kontakta oss eller så kan du avregistrera dig från våra utskick.

Vilka kommer vi eventuellt att dela din information med?

Vi kan komma att överföra eller dela din information med utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kommer eventuellt dela din information med följande parter eller vid följande tillfällen:

 • Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern Vid behov kommer vi att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna genomföra åtaganden i enlighet med vårt avtal med dig och för andra syften som framgår i denna integritetspolicy.
 • Myndigheter Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 • Avyttring Vi kan komma att dela din information till tredje part:
 • Om vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar. I dessa fall kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part.

Observera att vi aldrig kommer att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalade åtaganden, t.ex. för marknadsföringsaktiviteter, sparar vi data endast så länge som berättigat intresse finns.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data Du kan begära en kopia (ett s.k. registerutdrag) och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd") Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, samt ingångna avtal. Vi anonymiserar i de fallen dina personuppgifter från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Ansvar

Det åligger varje chef att sörja för att alla medarbetare som hanterar personuppgifter har tillräcklig utbildning och tekniska resurser för att något otillbörligt intrång i en registrerads personliga integritet inte ska förekomma.